Obchodné podmienky

1 Úvodné ustanovenia

    1.1 Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi:

        1.1.1 Predávajúcim:     Cukráreň Ludvik, Jungmannova 16, 851 01 Bratislava

                    prevádzka spoločnosti: ALLISIA s. r. o.

                    so sídlom: Plickova 7470/5, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

                    IČO: 44792417

                    DIČ: 2022843317

                    IČ DPH: SK2022843317 (§4)

                    zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 58765/B

                    SK NACE 10.71.0 Výroba chleba, výroba čerstvého pečiva a koláčov

                    bankové spojenie: SK1975000000004026676605 (CEKOSKBX)

                    www.cukraren-ludvik.sk

                    (ďalej ako „Predávajúci“, alebo „Spoločnosť“)

        1.1.2 a Kupujúcim: fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednala produkt od Predávajúceho v zmysle spôsobov objednávania uvedených v článku 2.

                    (ďalej ako „Kupujúci“, alebo „Zákazník“).

    1.2 Vzťahy medzi Kupujúcim ako fyzickou osobou a Predávajúcim neupravené týmito Obchodnými podmienkami podliehajú ustanoveniam Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako aj príslušným súvisiacim právnym predpisom.

    1.3 Vzťahy medzi Kupujúcim ako právnickou osobou a Predávajúcim neupravené týmito Obchodnými podmienkami podliehajú ustanoveniam Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako aj príslušným súvisiacim právnym predpisom.

 

2 Spôsoby objednávania

    2.1 Kupujúci môže objednávku u Predávajúceho vykonať nasledovnými spôsobmi:

        2.1.1 telefonicky na +421 948 257 781 počas celého týždňa v čase od 10:00 do 17:00,

        2.1.2 e-mailom na objednavky@cukrarenludvik.sk,

        2.1.3 osobne na prevádzke Cukráreň Ludvik, Jungmannova 16, 851 01 Bratislava v čase otváracích hodín, resp. po telefonickej dohode termínu stretnutia.

    2.2 Objednávky prijíma Predávajúci:

        2.2.1 minimálne 24 hodín vopred pre: jednoduché torty z ponuky,

        2.2.2 minimálne 2 dni vopred pre: jednoduché torty (napr. polievané  čokoládou, zdobené ovocím, jedlými kvetmi, bielou hmotou s príchuťou marcipánu a pod.),

        2.2.3 minimálne 5 dní vopred pre: torty s oplátkou s jedlou potlačou,

        2.2.4 minimálne 5-10 dní vopred pre: torty s 2D zdobením podľa náročnosti, 

        2.2.5 minimálne 15-21 dní vopred pre: torty s 3D zdobením podľa náročnosti,

        2.2.6 minimálne 21 dní vopred pre: torty na svadby a pod.,

        2.2.7 minimálne 3-5 dní vopred pre: zákusky podľa ponuky.

    2.3 Termíny vyhotovenia objednávok závisia na type produktu, požadovanom množstve a vyťaženosti výroby Spoločnosti.

    2.4 Pri každej objednávke musí Kupujúci uviesť

        2.4.1 ako fyzická osoba (nepodnikateľ): meno a priezvisko, kontaktné údaje (poštovú adresu, telefónne číslo, e-mail), 

        2.4.2 ako fyzická alebo právnická osoba (podnikateľ): obchodný názov, sídlo, fakturačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH),

        2.4.3 špecifikáciu objednávky: názov a popis produktu, počet kusov, želaný dátum vyhotovenia objednávky a dátum a čas prevzatia objednávky.

    2.5 Predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu,  alebo termín odberu, cenu a spôsob úhrady, s ohľadom na potreby a požiadavky Kupujúceho. Od tohto termínu je objednávka pre Kupujúceho záväzná.

    2.6 Objednávka sa stáva záväznou pre obe strany až po jej potvrdení Predávajúcim. Potvrdenie prebieha telefonicky, mailom alebo osobne.

 

3 Práva a povinnosti predávajúceho

    3.1 Predávajúci má povinnosť reagovať na objednávku do 24 hodín od jej prijatia. Táto doba môže byť prekročená v prípade sezónnej výluky.

    3.2 Všetky osobné údaje poskytnuté pri objednávke sú dôverné a Predávajúci sa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. zaväzuje neposkytovať tieto informácie tretím osobám.

    3.3 Osobné údaje Kupujúceho sú spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

    3.4 Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku v prípade neskorého objednania, z dôvodu výrobnej kapacity, v prípade nerealizovateľnosti objednávky, či z minulých negatívnych skúseností so Zákazníkom alebo nejasných kontaktných údajov.

 

4 Práva a povinnosti kupujúceho

    4.1 Kupujúci je povinný uviesť správne kontaktné údaje.

    4.2 Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt a zaplatiť celkovú cenu.

    4.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od objednávky v zmysle článku 7.

    4.4 Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v zmysle článku 8.

 

5    Cena a platobné podmienky

    5.1 Cena tovaru je stanovená cenníkom Predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na Predávajúcim neovplyvniteľné faktory  ako napríklad zmeny cien vstupov do výroby a podobne. 

    5.2 Predbežná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Platná cena produktu sa môže zmeniť aj v závislosti od špecifických požiadaviek kupujúceho, ním požadovaných zmien, neštandardných materiálov, dekorácií a podobne.

    5.3 Kupujúci hradí objednávku v hotovosti alebo úhradou na bankový účet Predávajúceho vopred, prípadne iným spôsobom podľa vzájomného dohovoru medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

    5.4 Predávajúci môže vyžadovať zálohu z ceny objednávky pri jej dohodnutí až do výšky 100 % z platnej ceny objednávky.

 

6 Dodacie podmienky

    6.1 Kupujúci sa zaväzuje vyzdvihnúť objednaný produkt v dojednaný dátum a čas na prevádzke spoločnosti: Cukráreň Ludvik, Jungmannova 16, 851 01 Bratislava, alebo produkt bude v zmysle objednávky dopravený na dojednané miesto v dojednaný dátum a čas Predávajúcim.

    6.2 Pri preberaní produktu je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť objednávky. Pokiaľ je produkt viditeľne poškodený a zničený, Kupujúci je povinný bez prevzatia produktu túto skutočnosť ihneď oznámiť Predávajúcemu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo, vonkajší vzhľad, a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. 

    6.3 Vlastnícke právo k produktu prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím po zaplatení celkovej kúpnej ceny. Po prevzatí objednávky Predávajúci nezodpovedá za poškodenie produktu napr. zlou manipuláciou pri prevoze, skladovaním a podobne.

    6.4 V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme alebo je nezastihnuteľný v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť kompletnú cenu podľa objednávky vrátane dopravy, ak bola dohodnutá. Predávajúci neuskladňuje neprevzatý tovar.

 

7    Storno objednávky

    7.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, avšak iba v tom prípade, ak kontaktoval Predávajúceho, ktorý ešte nezačal s vyhotovením objednávky: 

        7.1.1 do 24 hodín pred vyzdvihnutím objednávky pre: jednoduché torty z ponuky,

        7.1.2 do 2 dni pred vyzdvihnutím objednávky pre: jednoduché torty (napr. polievané  čokoládou, zdobené ovocím, jedlými kvetmi, bielou hmotou s príchuťou marcipánu a pod.),

        7.1.3 do 4 dni pred vyzdvihnutím objednávky pre: torty s oplátkou s jedlou potlačou,

        7.1.4 do 5 dní pred vyzdvihnutím objednávky pre: torty s 2D zdobením podľa náročnosti, 

        7.1.5 do 10 dní pred vyzdvihnutím objednávky pre: torty s 3D zdobením podľa náročnosti,

        7.1.6 do 15 dní pred vyzdvihnutím objednávky pre: torty na svadby a pod.,

        7.1.7 do 3 dni pred vyzdvihnutím objednávky pre: zákusky podľa ponuky.

    7.2 V prípade storna objednávky bez poplatku si Predávajúci vyhadzuje právo piatich pracovných dní na vrátenie zálohy za stornovanú objednávku plynúcich odo dňa jej stornovania.

    7.3 Ak objednávku Kupujúci zruší po uplynutí lehôt uvedených v bodoch 7.1.1 až 7.1.7 tohto článku Obchodných podmienok, platí Kupujúci poplatok 50 % zo sumy objednávky. 

 

8 Záruka a reklamačné podmienky

    8.1 Na produkt je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín, ktorá začína plynúť od okamihu dodania produktu Kupujúcemu.

    8.2 Po uplynutí záručnej doby zaniká Kupujúcemu právo na reklamáciu produktu.

    8.3 Kupujúci je povinný dodržať spôsob skladovania a uchovania produktu počas trvania záručnej doby, to znamená, že zabezpečí skladovanie cukrárenského produktu počas celej záručnej doby pri teplote do 4°C. V prípade, že Kupujúci nezabezpečí skladovanie cukrárenského produktu pri tejto teplote, nie je možné produkt reklamovať.

    8.4 Za vadu produktu nemožno považovať zmenu vlastnosti produktu, ktorá vzniklav priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je produkt vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim, či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

    8.5 Ku každému produktu zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložený doklad o kúpe tovaru, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad. 

    8.6 Reklamovať je možné len produkt zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. 

    8.7 Okamihom akceptácie objednávky Predávajúcim sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným.

    8.8 Kupujúci je povinný dodaný produkt prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak Kupujúci zistí nekompletnosť produktu alebo akékoľvek poškodenie produktu je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad, a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

    8.9 Produkt, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie musí byť Kupujúcim vrátený v chránenom obale s optimálnou teplotou, pričom produktu nesmie chýbať viac ako 15 % z pôvodnej hmotnosti zaznamenanej pri odovzdávaní produktu Kupujúcemu.

    8.10 Kupujúci je povinný priniesť reklamovaný produkt do 24 hodín od jeho prevzatia na prevádzku spoločnosti: Cukráreň Ludvik, Jungmannova 16, 851 01 Bratislava,  predložiť záručný doklad a kompletne vyplniť reklamačný formulár. 

    8.11 Riziko vzniku škody na produkte, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto produktu Predávajúcim. 

    8.12 Celková suma za produkt, ktorá bola stornovaná Predávajúcim v súlade s oprávnenou reklamáciou zo strany Kupujúceho, bude prevedená na bankový účet Kupujúceho uvedeného v Reklamačnom formulári, a to do 10 kalendárnych dní po uznaní reklamácie Predávajúcim.

    8.13 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej márnom uplynutí vzniká Kupujúcemu nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný produkt.

 

9 Záverečné ustanovenia

    9.1 Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákonov:

        9.1.1 Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

        9.1.2 Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

        9.1.3 Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

        9.1.4 Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    9.2 Vykonaním objednávky u Predávajúceho Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s Obchodnými podmienkami Predávajúceho.

    9.3 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť Obchodné podmienky. Zmeny a/alebo doplnky týchto Obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.cukraren-ludvik.sk.